Архіви теґу: івано франківськ

Поїздка до “Карпатського трамвайчика”

36752977_2127412874248294_3403852021206351872_n

7 липня Івано-Франківська міська партійна організація організувала поїздку до “Карпатського трамвайчика”, який знаходиться у с.Вигода. Поїздка буля присвячена 19 річниці Читати Далі →

ВО “Батьківщина” сьогодні виповнюється 19 років

DhpT7yRW4AAcjFx

“Батьківщина” допомагає молоді самореалізуватися в політиці

25395796_370682323359911_2221615941152746989_n

14 грудня, ще одна випускниця “Школи політичного успіху” Ірина Сапіга стала помічником депутата міської ради, Стефана Магаса.

Івано-Франківська “Батьківщина” сприяє молоді реалізувати себе в громадському житті міста

довгулич

Учасниця “Школи політичного успіху” Ірина Довгулич, студентка 4 курсу ІФНМУ, стала помічником депутата міської ради Василя Ревчука.

Івано-Франківська партійна організація вітає Юлію Тимошенко з днем народження

Ëèäåð ïàðòèè "Áàòüêèâùèíà" Þëèÿ Òèìîøåíêî âî âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ Ìåìîðàíäóìà î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ áèçíåñ-àññîöèàöèÿìè, â Êèåâå, 1 àïðåëÿ 2016 ã. Ôîòî Ïðîêîïåíêî Àëåêñàíäð / POOL / ÓÍÈÀÍ

Сьогодні свій день народження святкує лідер ВО “Батьківщина” Юлія Володимирівна Тимошенко, Івано-Франківська міська партійна організація щиро вітає Юлію Володимирівну!